CHÚ ĐẠI BI

Trì tụng Chú Đại Bi mỗi ngày để thuận lợi trong cuộc sống, gia tăng thuận duyên trong việc tu tập, Quý vị nhớ rải tâm từ cho bản thân và tất cả chúng sanh sau khi tụng.

Khi trì tụng Chú Đại Bi là chúng ta khơi dậy tự tính Phật trong mình, tiếp xúc được với năng lượng của chư Phật và Bồ Tát vì thế mà đẩy lùi nghiệp bất thiện và khiến cho nghiệp thiện phát khởi. Như vậy mình đã có thể tự cứu mình chứ không phải mong chờ Phật và Bồ Tát đến cứu mình.

More...

Khi đọc Chú Đại Bi chúng ta không cần phải đọc hay hoặc nghe làn điệu âm nhạc du dương mà trở nên yêu thích thần chú này khiến chúng ta bị dính mắc vào đó, chỉ cần chúng ta chú tâm vào câu chú, xem từng câu chữ như là đối tượng để đặt chánh niệm vào. Đây cũng có thể gọi là thiền tụng Chú Đại Bi.


CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.

Nam Mô A rị da.

Bà lô kiết đế thước bát ra da.

Bồ đề tát đỏa bà da.

Ma ha tát đỏa bà da.

 Ma ha ca lô ni ca da.

Án. Tát bàn ra phạt duệ.

Số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.

Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì.

Hê rị ma ha bàn đà sa mế.

Tát bà a tha đậu du bằng.

A thệ dựng.

Tát bà tát đa (na ma bà tát đa).

Na ma bà dà.

Ma phạt đạt đậu.

Đát điệt tha.

Án. A bà lô hê. Lô ca đế.

Ca la đế. Di hê rị.

Ma ha bồ đề tát đỏa.

Tát bà tát bà.

Ma ra ma ra.

Ma hê ma hê rị đà dựng.

Câu lô câu lô kiết mông.

Độ lô độ lô phạt xà da đế.

Ma ha phạt xà da đế.

Đà ra đà ra. Địa rị ni.

Thất Phật ra da.

Giá ra gía ra. Mạ. Mạ phạt ma ra.

Mục đế lệ. Y hê di hê.

Thất na thất na.

A ra sâm Phật ra xá lợi.

Phạt sa phạt sâm.

Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra.

Hô lô hô lô hê lị.

Ta ra ta ra.

Tất rị tất rị.

Tô rô tô rô.

Bồ đề dạ Bồ đề dạ.

Bồ đà dạ Bồ đà dạ.

Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì.

Địa rị sắc ni na.

Bà dạ ma na. Ta bà ha.

Tất đà dạ. Ta bà ha.

Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha.

Tất đà dủ nghệ.

Thất bàn ra dạ. Ta bà ha.

Na ra cẩn trì. Ta bà ha.

Ma ra na ra. Ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da. Ta bà ha.

Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha.

Ma bà lỵ thắng yết ra dạ. Ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ da.

Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế.

Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

Án. Tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha. (3 lần)

Leave a comment: