All posts in "E books"
Share

Sách Phật giáo hay về cõi âm – “Chat” Với Thế Giới Bên Kia – TG Minh Thạnh

By Diệu Nhung / 2016-11-21

Sách Thực hành Phật Pháp hiện đại, “Chat” Với Thế Giới Bên Kia, tác giả TG Minh Thạnh nói về hòa bình của cõi âm có liên hệ đến hòa bình của cõi dương.

Theo quan niệm của Phật giáo, khi chết con người tái sinh vào các cõi khác nhau do nghiệp quả mà họ đã tạo ra trong vô lượng kiếp mà gần nhất là kiếp vừa trải qua. Con người thường hay nói đến cõi người chết nghĩa là cõi âm hay cõi vong linh, thực ra cõi âm cũng tồn tại song song với cõi người sống là cõi dương, nhưng do năng lượng hai cõi khác nhau mà cõi dương không thể thấy được cõi âm.

Page 2 of 2